Tajik: Буҳрони ақли мусулмон (Azma al-`aql al-muslim) - IIIT
Donate

Tajik: Буҳрони ақли мусулмон (Azma al-`aql al-muslim)

Author: Abdul Ḥamīd ảbū Suleymān

Paperback: 978-9-96749-344-5

eBook: 978-1-64205-969-4

Available on:

Tajik: Буҳрони ақли мусулмон (Azma al-`aql al-muslim) Асари мазкур пажўњеши фарогиру арзишманде дар робита ба буњрони моддиву маънавиест, ки чандин асрњост мусулмонон гирифтори онанд. Бузургтарин роњи бурунрафтро муаллиф аз ин буњрон дар дигаргун намудани равиши андешаронии мусулмонон мебинад. Нуктаи љолиб он аст, ки муаллиф такя бо рўйдодњои талхи таърих ва тањлилњои мўшикофона рў овардани мусулмононро ба фаъолиятњову њаракатњои сиёсї дар ин марњилаи таърих ба буњронитар шудани вазъият ва заифу нотавонтар гаштани уммат талаќќї мекунад. Китоб барои доираи васеи хонандагон тавсия мешавад. Абдулњамид Ањмад Абусуламон Абдулњамид Ањмад Абусуламон соли 1355 њ // 1936 м дар Маккаи мукаррама ба дунё омадааст. Тањсили ибтидоиву миёнаро дар Маккаи мукаррама фаро гирифтаву соли 1374њ//1955 м мактаби тайёрии фиристодагонро хатм намудааст. Соли 1378њ//1959 м дар бакалаврияти тиљорати факултети донишњои исломи Донишгоњи Ќоњираро тањсил кардааст. Дараљаи магистриро соли 1381 њ// 1962 м дар риштаи донишњои сиёсии факултети тиљоратии Донишгоњи Ќоњира ба даст овардааст. Соли 1393 њ//1973 м ба гирифтани дараљаи докторї дар риштаи муносибатњои байналхалќии Донишгоњи Бинаслафния мушарраф гаштааст. Ба њайси нозири анљуманњои маљлиси олии банаќшагирї, узви њайати таълимии факултети донишњои идорави (собиќ факултети тиљорат) –и Донишгоњи Малик Саъуд дар Риёз (собиќ Донишгоњи Риёз) ва декани факултети донишњои сиёсии он фаъолият кардааст. Номбурда аз муассисони Иттињодияи донишљўёни мусулмон дар Иёлоти Муттањидаи Амрико ва Канада ва Иттињодияи исломии созмонњои донишљўён, Љамъияти донишмандони мусулмони анљуманњо дар Иёлоти Муттањидаи Амрико ва Канада, љамъияти љањонии љавонони исломї дар Шоњигарии Арабистони Саудї, Пажўњишгоњи љањонии андешаи исломї дар Иёлоти Муттањидаи Амрико ва рўзномаи амрикоии «Донишњои иљтимої-исломї» ба шумор меравад. Дабиру муассиси дабирхонаи Анљумани љањонии љавонони исломї дар Риёз, нахустин директори Пажўњишгоњи љањонии андешаи исломї, собиќ директори генералии Пажўњишгоњи љањонии андешаи исломї, собиќ директори Љамъияти донишмандони мусулмони анљуманњо дар Иёлоти Муттањидаи Амрико ва Канада мебошад. Солњои 1988-1999 ба њайси директор ва муассиси Донишгоњи исломии љањонї дар Малайзия фаъолият кардааст. Номбурда чандин китобу пажўњишњои илмие дорад, ки ба љанбањои созандагиву ислоњнамоии исломии уммат равона шудаанд. Раиси Пажўњишгоњи љањонии андешаи исломї ва раиси Ташкилоти рушди кўдак мебошад.

Paperback: 978-9-96749-344-5 eBook: 978-1-64205-969-4 Size: 6x9 inches Pages: 278 Year of Publication: 2023

September 11, 2023
in